IES S'ARENAL

(Llucmajor - Illes Balears)

 

msociograma (CESC moodle) ACTUALITZAT (02-02-2020)

 

Aquesta és una actividad per a Moodle desenvolupada per Marco Alarcón i actualitzada per versions 3.x de Moodle. Permet la informatització d'un test sociomètric creat per Jordi Collell i Carme Escudé, nomenat CESC. Amb ell es pot tenir una orientació sobre l’agressivitat o victimització dels alumnes d'un aula-classe. Encara que està en fase beta és 100% funcional.

  

presentació

 

CESC (servidor i client per Windows) 

 

Aquesta aplicació ha estat promoguda per l'Institut per a la convivència i l’èxit escolar i desenvolupada per Marco Alarcón. Permet la informatització d'un test sociomètric creat per Jordi Collell i Carme Escudé (2006). Amb ell es pot tenir una orientació sobre l’agressivitat o victimització dels alumnes d'un aula-classe. Només funciona a equips amb Windows. En el cas del servidor, també necessita tenir Excel instal·lat.

 

PROGRAMARI LAIAMAIL


 Benvinguts a la zona de les aplicacions de l'IES S'Arenal. Aquí trobareu les darreres versions de les aplicacions que feu servir alguns centres.

 Com ja sabeu, totes estan programades per funcionar perfectament en equips WindowsTM i aconsegueixen la seva optimització baix un domini de WindowsTM.

 

Aquestes aplicacions són:

 

MyLaiaMail

 Programa de missatgeria interna. Permet enviar i rebre correus interns de forma molt senzilla.

 

Carnet

 Programa que gestiona un carnet per punts virtual. El professorat introdueix d’incidència i l'equip directiu la gestiona, tipificant-la segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes. Cada incidència descompta un punt del carnet. A l'acabar el carnet virtual l'alumne és sancionat. Però si l'alumne està un número determinat de dies sense incidències, recupera un punt automàticament. Aquesta aplicació funciona amb un gestor de base de dades MySQL i permet importar els alumnes des de Gestib i fer tot tipus d'estadístiques.

 

Signatures  

 Programa que permet el control de l'assistència del personal docent i no docent d'un IES. A més d'organitzar les guardies permet registrar l'hora d'entrada al centre. Un altre programa (superDire) permet a l'equip directiu extreure les dades i deixar missatges per avisar l professorat de forma automàtica quan arriba al centre. Aquesta aplicació funciona amb una base de dades AccesTM i, encara que és recomanble, no necessita xarxa per a treballar.

 

Extraescolars

 Programa que permet el control de les activitats extraescolars. Registra els alumnes convocats (el pagament i lliurament de justificació) i el professorat acompanyant. A més, segons la normativa del nostre centre, en funció del número d'alumnes que hi vagi uns dies abans de l'activitat, autoritza o suspèn automàticament la sortida. Funciona amb un gestor de base de dades MySQL.

 

 

Enquestador

 Permet generar formularis d’enquestes per al professorat. Cada formulari pot tenir una o més preguntes de resposta lliure o a triar. Aquests formularis podens ser públics o anònims. Una vegada acabat el termini, el formulari es tanca i mostra les respostes per poder analitzar-les. Si utilitzeu MyLaiaMail, es pot enviar un enllaç a cada professor per accedir directament a un formulari en concret. Al nostre centre s’utilitza mol per recopilar informació per part dels tutors en cas de visita d'un pare o per preparar la junta d’avaluació. Funciona amb un gestor de base de dades MySQL.

 

Panell

 És un complement de MyLaiaMail que permet visualitzar a un monitor remot informació de la weib, pròximes sortides que es faran i a quins grups afectaran i missatges curts a l'estil CNN.

 

Reserva

 Aplicació que permet la reserva de diferents recursos (aules, equips informàtics, material audiovisual, etc.) per part del professorat del centre. Permet marcar recursos com a no disponibles en tot el curs a una hora determinada d'un dia determinat i no deixa fer reserva amb més de 20 dies d'antelació. Va ser la primera aplicació en desenvoluparse i no necessita cap base de dades, encara que sí una xarxa connectada a un domini de WindowsTM.

 

 

 Totes aquestes aplicacions han estat desenvolupades per Marco Alarcón, del Departament de Tecnologia de l'IES Arenal amb el recolzament de l'equip directiu i la inestimable ajuda de tot el professorat del centre i d'altres molts de centres que amb el seu ús i reporte d’errades estan aconseguint que els programes cada vegada funcionen millor.